WEPs Ally

cover

Document

การส่งเสริมบทบาทของสตรีในระดับคณะกรรมการบริษัท และการพัฒนาองค์ความรู้ด้านความเสมอภาคทางเพศในตลาดทุน

กรณีศึกษาเกี่ยวกับการวางรากฐานธรรมมาภิบาลที่คำนึงถึงความเสมอภาคทางเพศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Author:UN Women

Publisher:UN Women

Date:

Category:WEPs Ally

Language: Thai
Improving the Food System for Women: Some Lessons from Oxfam's Behind the Brands Initiative

Document

Improving the Food System for Women: Some Lessons from Oxfam's Behind the Brands Initiative

Read more about the lessons learned from Oxfam's Behind the Brands Initiative.

Author:Oxfam

Publisher:UN Women

Date:

Category:WEPs Ally

Language: English