การส่งเสริมบทบาทของสตรีในระดับคณะกรรมการบริษัท และการพัฒนาองค์ความรู้ด้านความเสมอภาคทางเพศในตลาดทุน

cover
UN Women

กรณีศึกษาเกี่ยวกับการวางรากฐานธรรมมาภิบาลที่คำนึงถึงความเสมอภาคทางเพศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Resource Information

Publisher : UN Women | 2022 | Region : Asia and the Pacific

Resource Category
Download