สร้างความเชื่อมั่น แสดงให้ดูเป็นตัวอย่าง แปรผลอย่างเป็นรูปธรรม ในการสร้างความเท่าเทียม

haadthip cover
UN Women

รณีศึกษาบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ที่ผู้นำองค์กรสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนผ่านวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นความเสมอภาคทางเพศ 

Resource Information

Publisher : UN Women | 2022 | Region : Asia and the Pacific

Resource Category
Download